ในทุก ๆ ธุรกิจนายจ้างทุกคนจะต้องมีประกันเงินชดเชยสำหรับแรงงาน 

พระราชบัญญัติค่าชดเชยและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (QLD) และกฎหมายฉบับแก้ไขอื่น ๆ ปี 2003 กำหนดให้ธุรกิจทั้งหมดในรัฐควีนส์แลนด์ที่จ้างคนงานต้องทำประกันอุบัติเหตุและคุ้มครองคนงานทุกธุรกิจ และทางนายจ้างต้องทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุภายใน 5 วันทำการหลังจากจ้างคนในรัฐควีนส์แลนด์ หากนายจ้างไม่ดำเนินตามนโยบายภายในกรอบเวลานี้ อาจมีบทลงโทษตามกฎหมาย 

หากคนงานคนใดคนหนึ่งของนายจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ค่าชดเชยของคนงานจะจ่ายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างที่สูญเสียไปจากการที่ไม่ได้มาทำงานเนื่องจากการบาดเจ็บดังกล่าว รวมถึงนายจ้างเอง ค่าชดเชยของคนงานจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เช่นกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการเรียกร้องทางกฎหมายทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ในบทความนี้เราจะอธิบายถึงค่าชดเชยของคนงานในรัฐควีนส์แลนด์ เพื่อไขข้อสงสัยให้กับหลายท่านที่เป็นนายจ้าง หรือกำลังทำงานอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือวีซ่าใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยนี้เช่นเดียวกัน 

แล้วเราต้องไปทำประกันเงินชดเชยสำหรับคนงานที่ไหนดีล่ะ ?

นายจ้างส่วนใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ได้รับการประกันค่าชดเชยสำหรับคนงานผ่าน WorkCover Queensland ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานอย่างน้อย 2,000 คน อาจสามารถทำประกันด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติค่าชดเชยและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ปี 2003 (QLD)  

WorkCover Queensland

WorkCover Queensland ให้บริการประกันภัยแก่ธุรกิจในรัฐควีนส์แลนด์ที่จ้างคนงาน และให้คำแนะนำแก่นายจ้างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรทำในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน 


ในการสมัครกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ นายจ้างจะต้องให้ข้อมูลแก่ WorkCover Queensland เกี่ยวกับธุรกิจ ได้แก่: 

วันที่คาดว่าจะเริ่มจ้างคน 

ค่าจ้างโดยประมาณสำหรับธุรกิจ 

กิจกรรมที่โดดเด่นในธุรกิจ 

หมายเลขธุรกิจในออสเตรเลีย (ABN)  

WorkCover Queensland จะถามคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดธุรกิจในระหว่างการสมัคร และนายจ้างจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้น 

 

ในกรณีที่นายจ้างจ้างคนงานต่อไป นายจ้างจะต้องต่ออายุกรมธรรม์กับทาง WorkCover Queensland ทุกปี WorkCover Queensland จะติดต่อนายจ้างทุกเดือนกรกฎาคมเมื่อกรมธรรม์ถึงกำหนดต่ออายุ 

 

นอกจากนี้ WorkCover Queensland ยังมีหน้าที่ตรวจสอบธุรกิจในรัฐควีนส์แลนด์เพื่อให้แน่ใจว่ามีประกันเพียงพอสำหรับคุ้มครองคนงานในทุก ๆ ธุรกิจ 

การทำประกันเงินชดเชยสำหรับคนงานด้วยตนเอง

การประกันโดยตนเองมีให้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานประจำมากกว่า 2,000 คนในรัฐควีนส์แลนด์ องค์กรที่ประกันตนเองจะจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานของตน แทนที่จะทำประกันกับ WorkCover Queensland โดยมี The Workers’ Compensation Regulator ดูแลการออกใบอนุญาตสำหรับประกันตนเองในรัฐควีนส์แลนด์ให้อีกที 

ข้อพิพาทส่วนใหญ่ในเรื่องค่าชดเชยของคนงาน

ในทางรัฐควีนส์แลนด์จะมีผู้ควบคุมค่าชดเชยสำหรับคนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าชดเชยของคนงานในรัฐควีนส์แลนด์ ในกรณีหากคุณในฐานะคนงานหรือนายจ้าง รู้สึกว่าการเรียกร้องค่าชดเชยหรือกรมธรรม์ไม่ยุติธรรม หรือมีข้อพิพาทอื่นๆ กับบริษัทประกัน คุณสามารถยื่นขอการตรวจสอบโดย Workers’ Compensation Regulator ซึ่งจะมีการพิจารณาจากพระราชบัญญัติค่าชดเชยและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปี 2003 ซึ่งมีการระบุการรวมและการยกเว้นเฉพาะว่าใครควรได้รับความคุ้มครองสำหรับค่าชดเชยของคนงาน 

จะต้องทำอย่างไรบ้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

หากคนงานคนใดคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน พวกเขาอาจมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยของคนงานได้ โดยคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากตัวคนงานเองหรือจากนายจ้าง ค่าชดเชยของคนงานอาจรวมถึงค่าชดเชยรายสัปดาห์สำหรับค่าจ้างที่หายไประหว่างการพักรักษาหรือฟื้นฟูร่่างกายตนเอง ค่ารักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าเดินทางที่ต้องไปพบแพทย์ 

ปัญหาของความผิดและความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง และรวมถึงความประมาทร่วมโดยคนงาน อาจได้รับการจัดการในการดำเนินการทางกฎหมายทั่วไปสำหรับความเสียหายและบาดเจ็บ การเรียกร้องตามกฎหมายทั่วไปมีให้สำหรับคนงานทุกคนในรัฐควีนส์แลนด์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง ค่าชดเชยของคนงานอาจรวมถึงการชดเชยความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนนี้นายจ้างจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้คนนงานจาก WorkCover Queensland ผ่านกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 

 

คนงานที่ได้รับบาดเจ็บต้องยื่นคำร้องต่อ WorkCover Queensland หากนายจ้างไม่มีประกันตนเอง 

การบาดเจ็บจากการทำงาน

การบาดเจ็บจากการทำงานอาจรวมถึง: 

 

 การโดนอุปกรณ์ใด ๆ บาด ตัด หรือทำให้แตกหัก 

 โรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน 

 หูหนวกจากการทำอุตสาหกรรม 

 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปหรือกลับจากที่ทำงาน 

 การบาดเจ็บในขณะพักในที่ทำงานหรือนอกที่ทำงาน 

 ความผิดปกติทางจิตเวชหรือจิตใจ เช่น ความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า 

 การทำให้โรคที่มีอยู่ก่อนเกิดความรุนแรงขึ้น 

 การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ โรคภัยไข้เจ็บ หรืออาการกำเริบของโรคโดยเกิดจากการทำงาน 

 

การพักฟื้นเพื่อกลับไปทำงาน

กฎหมายค่าชดเชยของคนงานกำหนดให้นายจ้างต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูและการรับกลับเข้าทำงานสำหรับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานปลอดภัยและกลับไปทำงานได้ก่อนหรือตามกำหนด หากนายจ้างมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ พวกเขาจำเป็นต้องแจ้ง WorkCover Queensland และพวกเขาอาจต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาทางการแพทย์และการดูแลฟื้นฟูอื่น ๆ จนกว่าคนงานจะหายจากอาการบาดเจ็บ 

กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ค้ารายเดียว

กฎหมายค่าชดเชยของคนงานกำหนดให้นายจ้างต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูและการรับกลับเข้าทำงานสำหรับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานปลอดภัยและกลับไปทำงานได้ก่อนหรือตามกำหนด หากนายจ้างมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ พวกเขาจำเป็นต้องแจ้ง WorkCover Queensland และพวกเขาอาจต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาทางการแพทย์และการดูแลฟื้นฟูอื่น ๆ จนกว่าคนงานจะหายจากอาการบาดเจ็บ 

Like? Share it with your friends.