คดีความการบาดเจ็บจากความประมาททางการแพทย์มีความซับซ้อนสูง ทั้งรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติการณ์ของแต่ละคดี การเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน การรวบรวมหลักฐาน และการเจรจาในนามของผู้บาดเจ็บกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ซึ่งทนายความนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บาดเจ็บในการเรียกร้องขอค่าเสียหายนั่นเอง นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บจากความประมาททางการแพทย์ในควีนส์แลนด์ (และออสเตรเลีย) จะมีการพิสูจน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ซึ่งหมายความว่า ผู้บาดเจ็บต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ละเมิดหน้าที่ในการดูแลตนจนเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ 

เวลาอันจำกัด

กฎหมายที่ควบคุมการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์ มีการจำกัดเวลาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการดำเนินคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล พ.ศ. 2545 มาตรา 9(A) ของพระราชบัญญัตินี้ควบคุมข้อกำหนดของสิ่งที่ต้องแจ้งเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำเนินคดี (ผู้บาดเจ็บ) เพื่อเริ่มการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์ โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้: – 

ก. 1 เดือนหลังจากที่ผู้บาดเจ็บได้ดำเนินการทางกฎหมายดำเนินการในนามของพวกเขาเป็นครั้งแรก และมีการระบุตัวจำเลยที่เสนอ 

ข. 9 เดือนหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ หรือหากอาการของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นไม่ได้ปรากฏโดยทันที ให้นับจากวันที่แสดงอาการการบาดเจ็บเป็นครั้งแรก 

ผู้บาดเจ็บต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาข้างต้นเพื่อเริ่มกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์ 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ามีการจำกัดเวลาที่เข้มงวดในการยื่นคำร้องขอค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์ในรัฐควีนส์แลนด์ อย่างไรก็ตามหลักการทั่วไปคือการเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องทำภายใน 3 ปีหลังจากการบาดเจ็บเกิดขึ้น มิฉะนั้นการเรียกร้องนั้นจะถูกระงับตามกฎหมาย 

มีข้อยกเว้นสำหรับเวลาที่จำกัดเหล่านี้หรือไม่?

โดยทั่วไป เป็นเรื่องยากมากที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์หากเกินระยะเวลา 3 ปีในควีนส์แลนด์ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่ศาลสามารถขยายระยะเวลาได้ สถานการณ์เหล่านั้นอาจรวมถึง: 

  1. หากการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาททางการแพทย์ไม่ปรากฏในทันที และผู้บาดเจ็บเพิ่งรู้ตัวในภายหลัง ระยะเวลาจำกัดอาจเริ่มนับจากเวลาที่พบการบาดเจ็บ/ความเสียหาย 
  2. หากผู้บาดเจ็บเป็นผู้ทุพพลภาพ (ตามกฎหมาย) 
  3. หากแพทย์พยายามปกปิดความผิดของตนหรือทำให้ผู้บาดเจ็บเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการบาดเจ็บ 
  4. ศาลสามารถขยายระยะเวลาจำกัดได้หากเป็นที่พอใจว่าผู้บาดเจ็บมีเหตุผลอันสมควรในการยื่นคำร้องนอกกำหนดเวลา 

ตัวอย่างของกรณีที่การเรียกร้องค่าเสียหายที่อยู่นอกระยะเวลาที่จำกัด (เกิน 3 ปีหลังจากการบาดเจ็บ) คือกรณีของคุณควินน์ คุณควินน์ขอขยายระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์ โดยเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาของเขานั้นเกิดจากการได้รับรายงานจากผู้เชี่ยวชาญล่าช้าซึ่งเป็นรายงานทำให้เขามั่นใจว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของศัลยแพทย์ที่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ ทางผู้พิพากษาได้ใช้แบบอย่างจากการตัดสินครั้งก่อนซึ่งพบว่ารายงานของผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในลักษณะชี้ขาด ดังนั้นในกรณีของคุณควินน์ ผู้พิพากษาจึงใช้เหตุผลเดียวกันและพบว่ารายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ล่าช้าที่เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาททางการแพทย์อาจถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของลักษณะการตัดสินใจ คำร้องขอขยายระยะเวลาดังกล่าวจึงได้รับอนุญาตเพื่อให้คุณควินน์ สามารถดำเนินการเรียกร้องขอค่าเสียหายของเธอได้ 

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก และจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับข้อสงสัย/การบาดเจ็บจากความประมาททางการแพทย์จากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยเฉพาะ 

การขอคำแนะนำทางกฎหมาย

การเรียกร้องค่าเสียหายจากความประมาททางการแพทย์นั้นซับซ้อนและมีการจำกัดเวลาที่เข้มงวดซึ่งยากต่อการหลีกเลี่ยง ทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลสามารถช่วยคุณรู้ขอบเขตทั้งหมดของการดำเนินการทางกฎหมายจากการบาดเจ็บของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครอง และได้รับค่าชดเชยที่คุณสมควรได้รับ 

ผม วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (Walun Apiratkasem) และทีมงานของเราที่ Littles เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องขอค่าเสียหายของคุณ โดย “ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ทุกท่านสามารถขอรับคำปรึกษา หรือส่งคำถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่  

Email: Wapir@littleslawyers.com.au 

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0478 770 556  

(คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม) 

Like? Share it with your friends.