หากคุณอาศัยและทำงานในรัฐควีนส์แลนด์ และได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คุณสามารถเรียกร้องค่าชดเชยผ่าน Work Cover Queensland ได้ตามกฎหมาย Workers Compensation and Rehabilitation Act 2003 (รัฐควีนส์แลนด์)  

Work Cover ในรัฐควีนส์แลนด์

Work Cover เป็นโครงการเงินชดเชยพนักงานของรัฐควีนส์แลนด์ที่ให้สวัสดิการและค่าชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน ให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย หากได้รับการพิจารณาว่าเป็น ‘พนักงาน’ และได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือในระหว่างการจ้างงาน 

หากคุณได้รับบาดเจ็บ หรืองานที่ทำอยู่ทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น หรือสุขภาพได้รับผลกระทบจากสถานที่ทำงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจาก Work Cover  

พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องรายงานการบาดเจ็บต่อนายจ้าง และกรอกแบบฟอร์มเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย โดยต้องให้แพทย์ยืนยันในใบรับรองแพทย์เพื่อแจ้งต่อ Work Cover 

ผลประโยชน์หรือค่าชดเชยจากการบาดเจ็บที่พนักงานจะได้รับผ่าน Work Cover ได้แก่ ค่าจ้างรายสัปดาห์ ค่ารักษาพยาบาล เงินก้อน (แล้วแต่กรณี) และค่าเดินทางสำหรับการนัดหมายทางการแพทย์ 

การเรียกร้องค่าชดเชยแรงงานตามหลักกฎหมายทั่วไป

ตามหลักกฏหมายทั่วไป ความเสียหายตามบทกฏหมายนั้น แยกออกจากผลประโยชน์บุคคลได้รับผ่านทาง Work Cover อยู่แล้ว พนักงานอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้รับค่าชดเชยเพิ่มหากนายจ้างเพิกเฉย ไม่ให้การดูแล หรือในกรณีที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อพันธะทางกฎหมาย 

นายจ้างจะต้องมีการประกันสำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในที่ทำงานของตน ซึ่งแบบประกันนี้จะครอบคลุม: 

• พนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ 

• พนักงานประจำและนอกเวลา 

• พนักงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• คนที่ถือว่าเป็นแรงงาน 

ประเภทการบาดเจ็บที่ครอบคลุม ได้แก่: 

• การบาดเจ็บในที่ทำงาน อันเป็นผลจากการทำงานหรือระหว่างกิจกรรมการทำงาน 

• โรคที่เกิดจากการทำงาน 

• ภาวะหรือโรคที่มีอยู่แล้วแต่เกิดความรุนแรงขึ้นจากการทำงาน 

• ได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปทำงาน 

• การบาดเจ็บที่ได้รับขณะรับการรักษาทางการแพทย์ส่วนการบาดเจ็บจากการทำงานนั้นแยกต่างหาก 

• การบาดเจ็บทางจิตใจและความเครียด 

หากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเป็นผลมาจากการทำงาน ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสำหรับ: 

• ความเสียหายตามกฎหมายทั่วไป 

• ค่ารักษาพยาบาล 

• ค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียค่าจ้าง 

• ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อจำนวนเงินค่าชดเชยที่ท่านอาจได้รับนั้นส่วนใหญ่เกิดจากช่องว่างระหว่างเส้นทางชีวิตที่คาดการณ์ของท่าน กับผลกระทบที่ได้รับหลังจากเกิดความบาดเจ็บ  

เวลาอันจำกัด

ในการเรียกร้องสิทธิ์ขอรับค่าชดเชยจาก WorkCover ท่านต้องแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการบาดเจ็บโดยเร็วที่สุด  การเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายทั่วไป จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านยื่นคำร้องภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บจากที่ทำงานและพบว่าท่านมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอค่าชดเชย 

พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บในรัฐควีนส์แลนด์ จะมีเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ ในการเริ่มดำเนินการทางกฎหมายได้ 

สิ่งที่เราอยากแนะนำก็คือ เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บจากที่ทำงาน สิ่งที่ควรทำโดยด่วนที่สุดคือการไปพบแพทย์และยื่นคำร้องขอค่าชดเชยภายใน 6 เดือน หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอค่าชดเชยได้ภายใน 6 เดือนหรือปล่อยเวลาผ่านล่วงเลยไปเป็นปี ๆ คุณควรติดต่อขอคำปรึกษาจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมายด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลจะดีที่สุด

ประกันบำนาญ และประกันภัยทุพพลภาพ

หากคุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ คุณอาจได้รับผลประโยชน์จากเงินกองทุนบำนาญ (Super) หรือกรมธรรม์อื่น ๆ ได้ โดยคุณสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การให้บริการของบริษัท Littles Lawyers เราเน้นเรื่อง “No win – No fee” คือ ถ้าคุณไม่ชนะคดี คุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าบริการ

คุณสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรี โดยเราช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ของตัวคุณ สิ่งที่คุณควรได้รับ และช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกที่คุณมีได้ทั้งหมดอย่างกระจ่างแจ้ง

ติดต่อได้ที่ คุณอ๋อง วลัญช์ อภิรัตน์เกษม (ทนายความ)

Email: wapir@littleslawyers.com.au

ส่งข้อความ (Direct message)

หรือโทรติดต่อ โทรศัพท์ 0478 770 556

Like? Share it with your friends.