Bồi thường cho Người lao động ở QLD: Thời hiệu và các thời hạn khác đối với các Yêu cầu Bồi thường cho Người lao động mà bạn cần biết

Luật pháp ở Queensland áp đặt các giới hạn thời gian nghiêm ngặt, được gọi thời hiệu. Một vụ kiện hay yêu cầu dân sự phải được đưa ra tòa trong thời hiệu quy định. Người yêu cầu bồi thường phải biết được các khung thời gian theo luật định này, việc không tuân thủ các quy định về thời gian đó thể nghĩa bạn không thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngay cả khi điều đó sở. Một do thường được viện dẫn cho việc áp đặt thời hiệu nguyên tắc cho rằng khi một vụ việc được đưa ra trước tòa án càng muộn thì việc thực thi công càng trở nên kém hiệu quả hơn. 

Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld)

Như một điểm khởi đầu quy tắc chung, mục 11 của Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld) áp đặt thời hạn ba (3) năm đối với các vụ kiện liên quan đến thương tích nhân. Điều này bao gồm các yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc, theo đó các khoản bồi thường được yêu cầu liên quan đến thiệt hại do cái chết của người khác đem lại 

Các giới hạn thời gian khác được quy định bởi luật điều chỉnh đối với từng loại thương tích cụ thể, đặc biệt đối với thủ tục tiền tố tụng. Dưới đây phần kiểm tra ngắn gọn không đầy đủ về các thời hiệu các thời hạn liên quan đối với các yêu cầu bồi thường cho người lao động. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc xác định thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại do thương tích nhân thường phụ thuộc vào thực tế do đó, người yêu cầu bồi thường nên tìm vấn pháp kịp thời về vấn đề này. 

Giới hạn thời gian cụ thể đối với yêu cầu bồi thường cho người lao động

Nhìn chung, yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện theo Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act 2003) (Qld), phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày bị thương. Tương tự, yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc phát sinh từ một sự cố tại nơi làm việc cũng phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra thương tích. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường cũng nên biết về quy định tại mục 235A của Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld), theo đó, đối với các thương tích kéo dài trong một khoảng thời gian tại nơi làm việc, chẳng hạn như chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại, ngày của thương tích được coi ngày người yêu cầu bồi thường lần đầu tiên tham vấn ý kiến của chuyên gia y tế về thương tích. 

Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld) áp đặt các giới hạn thời gian khác đối với các thủ tục tiền tố tụng người yêu cầu bồi thường nên biết. Theo mục 131 của Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld), đơn yêu cầu bồi thường phải được thực hiện trong vòng sáu (6) tháng sau khi phát sinh quyền được bồi thường cho thương tích, thường ngày xảy ra thương tích tại nơi làm việc. Chỉ những trường hợp hạn chế mới cho phép người lao động nộp đơn xin bồi thường ngoài khoảng thời gian này, chẳng hạn như quyết định của hội đồng giám định y tế rằng những trường hợp đặc biệt về bản chất y học. 

Một giới hạn thời gian khác cần xem xét thời hạn liên quan đến việc nộp đơn cho quan Quản Bồi thường cho Người lao động. Trong trường hợp WorkCover Queensland, hoặc một công ty bảo hiểm nhân, đưa ra quyết định người yêu cầu không đồng ý, đơn xin xem xét thường phải được gửi cho quan quản trong vòng ba (3) tháng. Các giới hạn thời gian khác thể áp dụng cho các yêu cầu được điều chỉnh bởi Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld) những điều trên không nên được coi một danh sách đầy đủ.

Gia hạn Thời hiệu

một số trường hợp trong đó thời hạn yêu cầu bồi thường cho người lao động sẽ được kéo dài hơn thời hạn ba (3) năm (thời hạn chung). Những trường hợp như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở: – 

  1. Nếu trước sáu (6) tháng trước khi kết thúc thời hạn chung, công ty bảo hiểm liên quan đưa ra Thông báo Đánh giá, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá. Ngoài ra, nếu trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá, và người yêu cầu thông báo cho công ty bảo hiểm rằng họ không đồng ý với mức độ thương tật vĩnh viễn được nêu trong đó, thì trong vòng sáu (6) tháng sau khi Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn;

  2. Nếu trước khi kết thúc thời hạn chung, người yêu cầu yêu cầu công ty bảo hiểm đánh giá mức độ thương tật vĩnh viễn của họ và công ty bảo hiểm chưa cung cấp Thông báo Đánh giá, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá, hoặc Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn đang tranh cãi; và

  3. Nếu, trước khi kết thúc thời hạn chung, bạn đã nộp đơn yêu cầu bồi thường, việc này đã trở thành đối tượng của việc xem xét hoặc kháng cáo và đơn không được chấp nhận, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi đơn yêu cầu bồi thường được chấp nhận. Ngoài ra, nếu trước khi thời hạn chung hết hạn (tức là trong vòng sáu (6) tháng sau khi đơn được chấp nhận), người yêu cầu yêu cầu công ty bảo hiểm giám định thương tật nhưng không đồng ý với mức độ thương tật vĩnh viễn, trong vòng sáu (6) tháng sau khi Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn.

Kết luận

một số giới hạn thời gian thể áp dụng cho yêu cầu bồi thường được đưa ra theo Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld). Hệ lụy của việc không hành động trong các giới hạn thời gian này thể thảm họa đối với các bên yêu cầu bồi thường. Do đó, điều quan trọng người yêu cầu cần phải hành động nhanh chóng nhận vấn pháp kịp thời trong trường hợp họ muốn làm như vậy. 

Like? Share it with your friends.