Bồi thường lao động tại QLD: Tôi có thể yêu cầu xem xét lại khi không đồng ý với quyết định của bên bảo hiểm bồi thường lao động hay không?

Theo Luật Bồi thường và Phục hồi sức khỏe người lao động năm 2003 (QLD) (Sau đây gọi là “Luật”), văn phòng Cơ quan quản lý bồi thường người lao động (Workers’ Compensation Regulator) được thành lập, là nơi giữ trách nhiệm xem xét lại các quyết định của bên bảo hiểm theo Chương 13 của Luật. Vai trò này được đảm nhận bởi phòng quan hệ lao động (Office of Industrial Relations), hướng tới mục tiêu thực hiện tái thẩm định độc lập và không đối tụng đối với một số quyết định nhất định của bên bảo hiểm bồi thường người lao động. 

Những quyết định có thể được xem xét lại

Không phải mọi quyết định của bên bảo hiểm đều có thể được xem xét lại. Những quyết định có thể được xem xét lại bao gồm nhưng không giới hạn: –  

  • Một quyết định cho phép hoặc từ chối đơn yêu cầu bồi thường; 
  • Một quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ thanh toán tiền bồi thường; 
  • Một quyết định về thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường; hoặc 
  • Một quyết định tăng hoặc giảm tiền bồi thường theo tuần. 

Các quyết định thông thường không đủ điều kiện cho đơn xem xét lại bao gồm quyết định không chấp nhận chi trả cho một quy trình điều trị y tế cụ thể. 

Hồ sơ cho việc đánh giá, xem xét lại có thể được nộp bởi người lao động, người yêu cầu bồi thường hoặc người sử dụng lao động bị thiệt hại bởi quyết định được đưa ra hoặc không thể đưa ra đó. 

Hình thức đơn nộp

Mẫu đơn yêu cầu xem xét lại phải là mẫu được duyệt, mẫu đơn chiếu lệ (pro forma) được cung cấp bởi Cơ quan quản lý bồi thường người lao động. Đơn yêu cầu xem xét lại phải trình bày rõ lý do, cơ sở mà người nộp muốn xem xét lại và có thể đính kèm theo các tài liệu liên quan.

Thời hạn nộp

Nếu chưa được cung cấp thì người lao động, người yêu cầu bồi thường hoặc người sử dụng lao động có thể yêu cầu các lý do cho việc đưa ra quyết định bằng văn bản từ bên bảo hiểm trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định. 

 

Sau đó, đơn yêu cầu xem xét lại phải được hoàn thiện trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày nhận được các lý do bằng văn bản cho việc đưa ra quyết định từ bên bảo hiểm. 

 

Đơn yêu cầu cũng có thể được nộp sau thời hạn ba (3) tháng theo Điều 542(2) và (3) của Luật. Tuy nhiên, phải giải thích được tình huống đặc biệt xảy ra làm ảnh hưởng tới việc nộp đơn với cơ quan quản lý. Những tình huống như vậy có thể bao gồm tình huống điều trị y tế, có nghĩa là, người nộp đã không thể nộp đơn yêu cầu xem xét lại trong vòng ba tháng, kèm với đó là các tài liệu y tế chứng minh. Thời hạn nộp đơn chỉ được gia hạn một lần duy nhất, cơ quan quản lý không được quyền cho phép gia hạn nhiều lần. 

 

Sau khi nộp đơn, Cơ quan quản lý bồi thường người lao động phải đưa ra quyết định trong vòng hai mươi lăm (25) ngày làm việc, trừ trường hợp được gia hạn thời hạn nộp đơn. Quyết định bằng văn bản sẽ được gửi tới các bên trong vòng mười (10) ngày sau đó. Cơ quan quản lý sẽ xác nhận quyết định gốc, thay đổi quyết định ban đầu, không chấp nhận quyết định ban đầu và thay thế bằng một quyết định khác, hoặc không chấp nhận quyết định ban đầu và trả lại cho bên bảo hiểm cùng định hướng giải quyết. 

Kết luận

Nếu anh/chị đã nhận được một quyết định từ bên bảo hiểm bồi thường người lao động nhưng không đồng ý với quyết định đó và anh/chị mong muốn nộp đơn xem xét lại thì cần phải quan tâm đến yếu tố thời gian. Mặc dù cơ quan quản lý có thể cho phép một lần gia hạn thời gian nộp đơn, nhưng nó phụ thuộc vào tình huống đặc biệt đã xảy ra và anh/chị phải chứng minh điều đó. Do vậy, anh/chị không nên chờ đợi vào việc gia hạn thời gian nộp đơn. 

Nếu anh/chị cần hỗ trợ liên quan tới chấn thương, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. 

Xem thêm bài viết tiếng Anh tại đây. 

Like? Share it with your friends.