Khi cân nhắc xem có nên theo đuổi vấn đề bồi thường hay không, việc đặt câu hỏi về các quy định xung quanh chi phí pháp lý là điều đương nhiên. Điều quan trọng là bạn phải hiểu các quyền của mình liên quan đến bất kỳ Thỏa thuận chi phí nào mà bạn ký kết với luật sư và các điều khoản liên quan có thể ảnh hưởng như thế nào đến những gì bạn sẽ thu hồi được từ vụ việc bồi thường.

Các điều khoản liên quan

‘Quy tắc 50:50’ là quy tắc trong tính chi phí dịch vụ chuyên môn, áp dụng cho những người yêu cầu bồi thường ở Queensland. Quy tắc đặt giới hạn cho các khoản phí thu dịch vụ chuyên môn mà một công ty có thể tính, đảm bảo rằng công ty không nhận nhiều hơn so với khoản tiền nguyên đơn nhận thực nhận.

Đạo luật Nghề nghiệp Pháp lý 2007 (Qld) (The Legal Profession Act 2007 (Qld)) quy định các quy định về hành nghề luật sư ở Queensland. Mục 347 của Đạo luật đưa ra những nét chính của quy tắc 50:50. Theo Mục 347 của Đạo luật, một công ty không được tính phí (bao gồm GST) hơn 50% số tiền dàn xếp sau khi các khoản được hoàn lại (ví dụ: tiền nợ Medicare hoặc Centrelink) và các khoản chi (ví dụ: tiền công ty trả cho các báo cáo y tế, hồ sơ, v.v.) đã được khấu trừ. Về cơ bản, quy tắc 50:50 đặt giới hạn trên đối với phí chuyên môn mà một công ty được phép tính trong các vụ việc thương tích cá nhân.

Ví dụ

Quy tắc 50:50, do đó, có thể được biểu thị theo công thức sau:

                                                                            [E – (R + D)] x 0,5

Trong đó:

E là khoản thanh toán gộp khi dàn xếp vụ việc
R là khoản hoàn trả cho Commonwealth hoặc các cơ quan tài phán khác
D là khoản giải ngân và khoản đã chi tiêu

Công thức trên có thể trông phức tạp, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp một vài ví dụ bên dưới về cách áp dụng quy tắc 50:50. Những số liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp ví dụ và không thể hiện quan điểm của chúng tôi về giá trị yêu cầu bồi thường hiện tại của bạn, cũng như không biểu thị con số mà bạn có thể thu hồi từ bất kỳ vụ việc bồi thường tiềm năng nào.

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng các số liệu sau:

Bảng 1

Khoản thanh toán gộp (E) 

$70,000.00   

 

 

Khoản hoàn trả (R) 

$4,000.00   

Khoản giải ngân và khoản đã chi tiêu (D) 

$6,000.00   

Phí dịch vụ chuyên môn: trước khi áp dụng Quy tắc 50:50 

$40,000.00    

Tuy nhiên, trong ví dụ trên, chúng tôi sẽ không được phép thu phí toàn bộ $40,000.00 do theo quy định của Đạo luật Nghề nghiệp Pháp lý 2007 (Qld), nó sẽ trái với quy tắc 50:50. Do đó, trong trường hợp này, những điều sau đây sẽ xảy ra: 

Bảng 2

 

Khoản thanh toán gộp (E) 

 

$70,000.00   

 

 

 

Trừ cho 

Khoản hoàn trả (R) 

$4,000.00 

 

Khoản giải ngân và khoản đã chi tiêu (D) 

$6,000.00   

 

Phí dịch vụ chuyên môn $40,000.00, được giảm theo Quy tắc 50:50 

$30,000.00    

 

Khoản thu hồi thực nhận của Nguyên đơn 

$30,000.00   

 

Như bạn có thể thấy, phí dịch vụ chuyên môn của công ty được giảm $10,000.00. Do đó, công ty và người yêu cầu bồi thường nhận như nhau và bình đẳng trong các thiệt hại có thể xảy ra sau khi khấu trừ các khoản hoàn trả, giải ngân và chi tiêu.

Điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc 50:50 chỉ áp dụng trong trường hợp khoản thanh toán gộp không đủ để trang trải mọi chi phí, và không có nghĩa là phí chuyên môn sẽ luôn là 50% tổng số tiền còn lại. Bằng cách ví dụ, xem các số liệu sau:

Bảng 3

 

Khoản thanh toán gộp (E) 

$120,000.00   

 

 

 

Trừ cho 

Khoản hoàn trả (R) 

$4,000.00   

 

Khoản giải ngân và khoản đã chi tiêu (D) 

 

$6,000.00   

 

Phí dịch vụ chuyên môn 

$40,000.00    

 

Khoản thu hồi thực nhận của Nguyên đơn 

$70,000.00   

Như vậy, quy tắc 50:50 không cho phép một công ty luật luôn lấy 50% số tiền còn lại trong mọi vụ việc, mà thay vào đó, nó hoạt động như một quy tắc bảo vệ để đảm bảo rằng một công ty luật không tính phí dịch vụ chuyên môn cao hơn khoản mà người yêu cầu bồi thường thực nhận.

Nguồn: QLD Compensation: What is the 50:50 rule?

Like? Share it with your friends.