Bồi thường cho người lao động NSW: Tóm tắt các khoản trợ cấp hàng tuần (chi trả tiền lương)

Quyền được hưởng trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ phụ thuộc vào khả năng làm việc của bạn. Bác sĩ đa khoa (bác sĩ điều trị được chỉ định) của bạn phải hoàn thiện và cấp cho bạn Giấy chứng nhận khả năng làm việc (Certificate of Capacity) sau mỗi 28 ngày. Khả năng làm việc của bạn sẽ rơi vào một trong ba loại sau. Bác sĩ đa khoa của bạn sẽ xác nhận bạn: 

  1. Hiện tại không có khả năng lao động (không phù hợp để làm việc);
  2. Có khả năng lao động với công việc vừa sức; hoặc
  3. Phù hợp để làm việc như trước khi chấn thương.
Vui lòng xem phần bên dưới để biết chi tiết về quyền mà bạn có thể được hưởng đối với các khoản chi trả hàng tuần, theo Mục 2 của Bộ luật bồi thường cho người lao động năm 1987 (Workers Compensation Act 1987) (“Bộ luật 1987”): – 

13 tuần đầu tiên được hưởng trợ cấp hàng tuần ('giai đoạn hưởng trợ cấp đầu tiên') – Mục 36 của Bộ luật 1987

95% thu nhập trung bình hàng tuần trước khi bị thương (PIAWE), giới hạn ở mức tối đa là $2.318,10 tổng mỗi tuần*, trừ đi: 

a) Giá trị của bất kỳ khoản khấu trừ nào nếu bạn không có khả năng làm việc, hoặc

b) Thu nhập hàng tuần hiện tại của bạn nếu bạn đang làm việc.

*Lưu ý: Nếu 95% PIAWE vượt quá số tiền bồi thường tối đa hàng tuần ($2.318,10 tổng mỗi tuần) thì số tiền bồi thường tối đa hàng tuần được sử dụng làm cơ sở để tính toán. 

PIAWE của bạn được tính toán tùy theo thời gian bạn nhận trợ cấp hàng tuần. Trong 52 tuần đầu tiên, PIAWE về cơ bản là mức thu nhập trung bình hàng tuần của bạn trong khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên trước khi bạn bị thương, bao gồm tiền làm thêm giờ được trả đều đặn, tiền thưởng, phụ cấp làm theo ca hoặc tiền phạt. Sau 52 tuần đầu tiên, PIAWE không bao gồm thời gian làm thêm giờ, phụ cấp làm theo ca, tiền thưởng và tiền phạt. 

Tuần 14 đến tuần 130 ('giai đoạn hưởng trợ cấp thứ hai') – Mục 37 của Bộ luật 1987

  1. Nếu hiện tại bạn không có việc làm, thì bạn được hưởng trợ cấp hàng tuần với tỷ lệ 80% PIAWE hoặc tối đa là $2.318,10 tổng mỗi tuần (tùy theo mức nào thấp hơn).
  2. Nếu hiện tại bạn có khả năng làm một số công việc, và

a) Bạn đã trở lại làm việc ít nhất 15 giờ mỗi tuần, bạn được hưởng 95% PIAWE trừ đi thu nhập thực tế của bạn hoặc những gì bạn có thể kiếm được khi làm công việc vừa sức;

b) Nếu bạn quay lại làm việc dưới 15 giờ mỗi tuần hoặc chưa quay lại làm việc, bạn được hưởng 80% PIAWE trừ đi thu nhập thực tế của bạn hoặc những gì bạn có thể kiếm được khi làm công việc vừa sức.

Tuần 130 đến tuần 260 ('giai đoạn hưởng trợ cấp thứ ba') – Mục 38 của Bộ luật 1987

Sau 130 tuần, trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ chấm dứt trừ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

  1. Bạn được công ty bảo hiểm đánh giá là không có khả năng làm việc ở thời điểm hiện tại và có khả năng tiếp tục không có khả năng làm việc vô thời hạn. Tỷ lệ mà bạn sẽ được trả là 80% PIAWE hoặc khoản tiền bồi thường hàng tuần tối đa (tùy theo mức nào thấp hơn).
  2. Bạn có khả năng làm một số công việc ở thời điểm hiện tại, và:

a) Bạn nộp đơn cho công ty bảo hiểm theo mẫu đã được phê duyệt giữa tuần 78 và 130 để tiếp tục nhận trợ cấp hàng tuần; Và

b) Bạn đã trở lại làm việc ít nhất 15 giờ mỗi tuần và kiếm được tổng thu nhập ít nhất là $173 mỗi tuần; Và

c) Bạn được công ty bảo hiểm đánh giá là đang, và có khả năng tiếp tục, không có khả năng đảm nhận việc làm thêm để tăng thu nhập hiện tại của bạn.

Tỷ lệ bồi thường sẽ được xác định là 80% của PIAWE trừ đi thu nhập hàng tuần hiện tại của bạn hoặc khoản tiền bạn có thể kiếm được khi làm công việc vừa sức. Nếu bạn có khả năng làm một số công việc ở thời điểm hiện tại, thì đây là một rào cản gồm hai bước và bạn phải đáp ứng cả hai bước để được hưởng các khoản chi trả đã nhận trước đó trong giai đoạn này. 

Sau 260 tuần – Mục 39 của Bộ luật 1987

Sau 260 tuần – Mục 39 của Bộ luật 1987, sau khi bạn đã nhận trợ cấp trong tổng số 260 tuần, trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ chấm dứt trừ khi bạn bị thương dẫn đến thương tật vĩnh viễn lớn hơn 20%. 

Nếu mức độ thương tật vĩnh viễn của bạn từ 20% trở lên, trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ được tính như sau: 

Nếu hiện tại bạn không có khả năng làm việc và có khả năng tiếp tục không có khả năng làm việc vô thời hạn, bạn sẽ nhận được trợ cấp ở mức 80% PIAWE hoặc khoản tiền bồi thường hàng tuần tối đa (tùy theo mức nào thấp hơn), trừ đi thu nhập hàng tuần hiện tại của bạn hoặc khoản tiền bạn được đánh giá là có thể kiếm được khi làm công việc vừa sức sau khi xem xét khả năng làm việc của bạn. 

Cơ chế bồi thường cho người lao động là một cơ chế phức tạp, vì vậy nếu bạn cho rằng mình được hưởng trợ cấp hàng tuần hoặc không chắc chắn, chúng tôi có thể đưa cho bạn lời khuyên và giúp hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình để bạn được bồi thường một cách công bằng. 

Like? Share it with your friends.