Maaaring magtamo ng iba’t ibang klase ng pinsala sa mga aksidente sa daan mula sa mga kaunting gasgas at pasa hanggang sa mga nagbabantang-buhay na mga sakit. Sa Littles Lawyers, mayroon kaming karanasan sa pangangatawan sa mga indibidwal na naaksidente at iba’t ibang mga pinsala na rin ang aming natunghayan. Narito ang lima sa pinakakaraniwang pinsala mula sa mga aksidente sa daan: 

1. Head injuries: Sa isang aksidente, ang impact ay maaaring magdulot ng pagkauntog ng ulo sa mga gamit sa loob ng sasakyan tulad ng manibela o bintana. Maaari itong magresulta sa isang concussion o iba pang klase ng mga pinsala sa ulo na maaaring maging seryoso at buwis-buhay. Ang mga concussion ay dulot ng pagkabangga ng ulo o ng biglaang paglipat ng galaw ng ulo na nagreresulta sa paggalaw ng utak sa bungo. Sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, at kahirapan sa pag-alala, konsentrasyon, at balance ang karaniwang simtomas ng pinsalang ito. Ang iba pang mas malalang pinsala sa ulo ay maaaaring magdulot ng pagkabasag ng bungo, pagdudugo sa loob ng bungo, at pinasala sa utak. Maaaring mangailangan ito ng agarang paggamot, tulad ng operasyon. 

2. Whiplash: Ito ay isang karaniwang pinsala na natatamo kapag ang leeg ay bigla at puwersang naaalog na nagreresulta sa pagkainat at pagkapunit ng soft tissues sa leeg. Ang karaniwang sintomas nito ay pananakit at paninigas ng leeg, sakit ng ulo, pagkahilo, at hirap sa paggalaw ng ulo o ng leeg. Sa ilang mga kaso, maaari ring magdulot ng pagduduwal, malabong paningin, at hirap sa pagtulog ang whiplash. Maaaring matuklasan ang whiplash sa pamamagitan ng isang pisikal na pagsusuri at mga imaging tests, tulad ng X-ray o MRI. Ang maaaring lunas dito ay pahinga, physical therapy, at mga medikasyon para maagapan ang sakit at pamamaga.

3. Broken bones: Maaaring magdulot ng pagkasira o pagkabali ng buto ang puwersa o lakas ng isang aksidente sa daan. Ang madalas na mabaling mga buto sa mga aksidente sa daan ay ang mga buto sa tadyang, sa balagat o collarbone, o sa binti. Maaaring matuklasan ang mga bali sa pamamagitan ng pisikal na pagsusuri, mga imaging tests, at maari rin sa operasyon. Ang posibleng mga lunas dito ay immobilization, tulad ng pagsusuot ng cast, operasyon upang maayos ang bali, at physical therapy upang maibalik ang gamit nito. 

4. Soft tissue injuries: Maaari ring magdulot ng soft tissue injuries tulad ng pilay at punit sa kalamnan, litid, at ligamento ang mga aksidente sa daan. Maaaring magdulot ng matinding sakit ang mga pinsalang ito at maaaring mangailangan ito ng ekstensibong rehabilitasyon. Maaaring matuklasan ang soft tissue injuries sa pamamagitan ng pisikal na pagsusuri at mga imaging tests tulad ng MRI. Ang lunas dito ay pahinga, paglalagay ng yelo sa apektadong lugar, physical therapy, at medikasyon para maagapan ang sakit at pamamaga. 

5. Psychological injuries: Ang mga aksidente sa daan ay maaaring magdulot ng tromatikong karanasan at maraming sa mga indibidwal na nasasangkot sa aksidente sa daan ay nakararanas ng sikolohikal na pinasala katulad ng pagkabalisa, depresyon, at post-traumatic stress disorder. Maaaring mangailangan ng therapy at medikasyon ang ganitong mga sakit upang malunasan ang mga simtomas at upang matulungan ang indibidwal na makayanang labanan ang mga sikolohikal na epekto ng aksidente.

Kung ikaw ay nasangkot sa aksidente sa daan, mahalagang kumuha ng agarang atensyong medikal. Importante rin na kumonsulta sa isang personal injury lawyer na maaaring tumulong sa iyo sa paghahain ng claim upang makakuha ng karampatang kabayaran para sa mga pinsalang natamo sa nasabing aksidente. Ang Littles Lawyers ay handang tumulong upang inyong mauunawan ang legal na proseso at inyong makuha ang kompensasyon na nararapat sa inyo. 

Like? Share it with your friends.