Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới năm 1994 (QLD) (‘Đạo luật’) điều chỉnh hoạt động của cơ chế bảo hiểm Bên Thứ ba Bắt buộc (CTP) của Queensland. Thông thường, những Người yêu cầu bồi thường phải trải qua giám định pháp y khi đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ tai nạn xe cơ giới.  

Theo mục 46A của Đạo luật, Người yêu cầu bồi thường phải tuân thủ yêu cầu của công ty bảo hiểm để trải qua một buổi kiểm tra y tế bởi bác sĩ hoặc một buổi đánh giá năng lực nhận thức, chức năng hoặc nghề nghiệp bởi một chuyên gia có trình độ phù hợp, chi phí do công ty bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường không bắt buộc phải trải qua một cuộc kiểm tra hoặc đánh giá như vậy nếu nó không hợp lý hoặc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết.  

Việc giải thích phần này gần đây đã được Tòa án Tối cao Queensland xem xét trong vụ Bona kiện Jeffries [2021] QSC 84.  

Sự việc

Ông Michael Bona đã đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ một vụ tai nạn xe cơ giới xảy ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Một hội nghị bắt buộc sau đó đã được triệu tập vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, và ông Bona nộp đơn tố tụng sau đó vào ngày 9 tháng 4 năm 2020.  

Các luật sư của ông Bona sau đó đã sắp xếp để ông gặp một Chuyên gia Vật lý trị liệu, ông Stephen Hoey, để nhận được báo cáo pháp y. Ông Hoey đã cung cấp một báo cáo vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Các luật sư của ông Bona cũng đã mời công ty bảo hiểm cung cấp một hội đồng gồm ba chuyên gia có trình độ phù hợp, theo quy định tại mục 46A của Đạo luật, nếu công ty bảo hiểm muốn ông Bona được giám định.  

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, một hội đồng gồm ba chuyên gia vật lý trị liệu đã được công ty bảo hiểm lập nên, trong đó ông Bona đồng ý giám định với ông Xavier Zietek, với điều kiện việc giám định này diễn ra trong vòng ba tháng. Sau đó, đã có một cuộc tranh cãi kéo dài giữa các bên, rõ ràng là ông Zietek sẽ không thể giám định cho ông Bona cho đến tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2021.  

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, ông Bona đã gửi Yêu cầu về Ngày Xét xử cho công ty bảo hiểm. Ông Bona không đồng ý bất kỳ đánh giá y tế nào thêm nữa, dựa trên “sự chậm trễ vô lý” đã xảy ra cho đến thời điểm đó. Luật sư của công ty bảo hiểm trả lời rằng anh ấy rất vui khi ký vào Yêu cầu về Ngày Xét xử, với điều kiện là nó bao gồm việc ông Bona gặp một chuyên gia vật lý trị liệu, đây cũng là một vấn đề đang được giải quyết. Các thư từ khác liên quan đến vấn đề này đã được thông qua giữa các bên, nhưng Yêu cầu về Ngày Xét xử vẫn không được các bên thực hiện.  

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, ông Bona đã nộp đơn yêu cầu lệnh miễn trừ chữ ký của các bị đơn trong Yêu cầu về Ngày xét xử, theo quy định tại điều 469 của Quy tắc Tố tụng Dân sự Thống nhất 1999 (Qld). Vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, các bị đơn cũng đã nộp đơn xin lệnh theo mục 46A và 50 của Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (Qld) yêu cầu nguyên đơn phải tham gia giám định của chuyên gia vật lý trị liệu.  

Phán quyết

Trong quyết định của tòa án, Byrne J nhận thấy rằng một trong những mục tiêu của Đạo luật là “khuyến khích giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân do tai nạn xe cơ giới”. Byrne J cũng lưu ý rằng mặc dù mục 46A của Đạo luật áp đặt nghĩa vụ đối với người yêu cầu phải trải qua buổi kiểm tra y tế theo yêu cầu của công ty bảo hiểm, nhưng nghĩa vụ này không phải là “không có giới hạn”, mà thay vào đó, không được “lặp đi lặp lại một cách vô lý hoặc không cần thiết”.  

Byrne J đã chỉ trích công ty bảo hiểm “chậm trễ kéo dài” trong việc sắp xếp giám định cho ông Bona. Ông cũng bác bỏ những đệ trình của cố vấn cho công ty bảo hiểm rằng “thiếu các chuyên gia thích hợp trong lĩnh vực này” có thể đánh giá cho ông Bona một cách kịp thời”, ông cho rằng: –  

“Mặc dù rất có thể trường hợp các chuyên gia vật lý trị liệu trong nhóm chuyên gia ưa thích của các bị đơn bị hạn chế về số lượng, nhưng bằng chứng hiển nhiên là có rất nhiều người bên ngoài nhóm đó có thể giám định cho nguyên đơn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.”  

Bryne J cuối cùng đã ủng hộ ông Bona, ra lệnh miễn trừ chữ ký của các bị đơn trong Yêu cầu về Ngày Xét xử. Đơn của các bị đơn về lệnh yêu cầu nguyên đơn phải được chuyên gia vật lý trị liệu giám định đã bị bác bỏ.  

Kết luận

Điều quan trọng là những người yêu cầu nhận thức được các nghĩa vụ mà Đạo luật áp đặt lên họ, cũng như các giới hạn của các nghĩa vụ này. Bona củng cố rằng nghĩa vụ của người yêu cầu trong việc giám định y tế theo yêu cầu của công ty bảo hiểm không phải là nghĩa vụ không có giới hạn.  

Mặc dù không được tòa án xem xét, nhưng có vẻ như các hạn chế tương tự đối với việc đánh giá sẽ được áp dụng đối với các yêu cầu bồi thường cho người lao động và trách nhiệm công cộng, do luật điều chỉnh cho cả hai cơ chế đều sử dụng các điều khoản luật định tương tự liên quan đến giám định pháp y như Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (QLD).  

Nếu bạn cần hỗ trợ liên quan đến yêu cầu CTP, vui lòng liên hệ với chúng tôi.  

Like? Share it with your friends.