Luật pháp ở Queensland áp đặt các giới hạn thời gian nghiêm ngặt, được gọi là thời hiệu. Một vụ kiện hay yêu cầu dân sự phải được đưa ra tòa trong thời hiệu quy định. Người yêu cầu bồi thường phải biết về các khung thời gian theo luật định này, vì việc không tuân thủ các khung thời gian đó có thể có nghĩa là bạn không thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngay cả khi điều đó có cơ sở. Một lý do thường được viện dẫn cho việc áp đặt thời hiệu là nguyên tắc cho rằng khi một vấn đề được đưa ra trước tòa án càng lâu thì việc thực thi công lý càng trở nên kém hiệu quả hơn.   

Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld) 

Như là một điểm khởi đầu và quy tắc chung, mục 11 của Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld) áp đặt thời hiệu ba năm đối với các tố tụng liên quan đến thương tích cá nhân. Điều này bao gồm cả các yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc, theo đó, các khoản bồi thường được yêu cầu đối với thiệt hại do cái chết của người khác. Có những trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc chung này, bao gồm cả những trường hợp mà người yêu cầu bồi thường dưới mười tám tuổi.  

Các giới hạn thời gian khác được quy định bởi luật điều chỉnh đối với mỗi loại thương tích cụ thể, đặc biệt là đối với thủ tục tiền tố tụng. Dưới đây là phần kiểm tra ngắn gọn và không đầy đủ về các thời hiệu và các thời hạn có liên quan khác đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ một vụ tai nạn xe cơ giới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc xác định thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại do thương tích cá nhân thường phụ thuộc vào thực tế và do đó, người yêu cầu bồi thường nên tìm kiếm tư vấn pháp lý kịp thời về vấn đề này.  

Thời hiệu  

Phù hợp với quy định tại mục 11 của Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld), yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ tai nạn xe cơ giới phải được đưa ra tòa trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra thương tích, thường là ngày xảy ra tai nạn. Tương tự như vậy, yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc phát sinh do tai nạn xe cơ giới cũng phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày bị thương.  

Các thời hạn khác  

Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (Qld) áp đặt các giới hạn thời gian khác đối với các thủ tục tiền tố tụng mà người yêu cầu bồi thường nên biết. Theo mục 37 của Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (Qld), một Thông báo về Yêu cầu Bồi thường do Tai nạn phải được gửi cho Bị đơn Danh nghĩa, trong trường hợp xe không xác định được danh tính hoặc không có bảo hiểm, trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn xe cơ giới. Trái lại, nó phải được đưa ra trong vòng chín (9) tháng sau khi tai nạn xe cơ giới xảy ra, hoặc nếu các triệu chứng của thương tích không rõ ràng ngay lập tức, thì khi các triệu chứng đầu tiên của thương tích xuất hiện; hoặc trong vòng một (1) tháng sau khi người yêu cầu lần đầu tiên hỏi ý kiến luật sư về khả năng đưa ra yêu cầu. Nếu Thông báo về Yêu cầu Bồi thường do Tai nạn không được cung cấp trong các khung thời gian nói trên thì khi cung cấp, lý do hợp lý cho sự chậm trễ này phải được đưa ra kèm với thông báo.  

 

Điều quan trọng là, trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến một phương tiện không xác định, nếu Thông báo về Yêu cầu Bồi thường do Tai nạn không được gửi cho Bị đơn Danh nghĩa trong vòng chín (9) tháng sau khi vụ tai nạn xe cơ giới xảy ra thì yêu cầu bồi thường đối với Bị đơn Danh nghĩa sẽ bị cấm.  

 

Các giới hạn thời gian khác áp dụng cho các yêu cầu bồi thường được điều chỉnh bởi Đạo luật Bảo hiểm Tai nạn Xe Cơ giới 1994 (Qld). Ví dụ, trong trường hợp một vấn đề không được giải quyết tại một cuộc hội nghị bắt buộc, một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại nên được bắt đầu tại tòa án trong vòng sáu mươi ngày sau khi kết thúc hội nghị bắt buộc.  

Kết luận

Có một số giới hạn thời gian có thể áp dụng cho yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ tai nạn xe cơ giới. Hệ lụy của việc không hành động trong các giới hạn thời gian này có thể là thảm họa đối với những người yêu cầu bồi thường. Do đó, điều quan trọng là người yêu cầu phải hành động nhanh chóng và nhận tư vấn pháp lý kịp thời trong trường hợp họ muốn làm như vậy. 

Like? Share it with your friends.