Luật pháp ở Queensland áp đặt các giới hạn thời gian nghiêm ngặt, được gọi là thời hiệu. Một vụ kiện hay yêu cầu dân sự phải được đưa ra tòa trong thời hiệu quy định. Người yêu cầu bồi thường phải biết về các khung thời gian theo luật định này, vì việc không tuân thủ các quy định về thời gian đó có thể có nghĩa là bạn không thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngay cả khi điều đó có cơ sở. Một lý do thường được viện dẫn cho việc áp đặt thời hiệu là nguyên tắc cho rằng khi một vụ việc được đưa ra trước tòa án càng muộn thì việc thực thi công lý càng trở nên kém hiệu quả hơn. 

Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld)

Như là một điểm khởi đầu và quy tắc chung, mục 11 của Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld) áp đặt thời hiệu ba (3) năm đối với các vụ kiện liên quan đến thương tích cá nhân. Điều này bao gồm cả các yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc, theo đó, các khoản bồi thường được yêu cầu có liên quan đến thiệt hại do cái chết của người khác đem lại.  

Các giới hạn thời gian khác được quy định bởi luật điều chỉnh đối với mỗi loại thương tích cụ thể, đặc biệt là đối với thủ tục tiền tố tụng. Dưới đây là phần kiểm tra ngắn gọn và không đầy đủ về các thời hiệu và các thời hạn có liên quan khác đối với các yêu cầu về trách nhiệm công cộng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc xác định thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại do thương tích cá nhân thường phụ thuộc vào thực tế và do đó, người yêu cầu bồi thường nên tìm kiếm tư vấn pháp lý kịp thời về vấn đề này. 

Thời hiệu đối với các vụ việc về trách nhiệm công cộng

Nói chung, yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện theo Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Personal Injuries Proceedings Act 2002) (Qld), phải được đưa ra tòa trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra thương tích. Tương tự, yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc phát sinh từ sự cố trách nhiệm công cộng cũng phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra thương tích.  

Các điều khoản cụ thể được áp dụng đối với các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến thương tích cá nhân của một người do người đó bị lạm dụng còn nhỏ. Theo mục 11A của Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Qld), thời hiệu không được áp dụng đối với các vụ kiện này. Đây là một sửa đổi lập pháp gần đây, được đưa ra như là kết quả của khuyến nghị từ Ủy ban Hoàng gia về việc Phản ứng của Thể chế đối với Lạm dụng Tình dục Trẻ em (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). 

Các giới hạn thời gian khác cho các vụ việc về trách nhiệm công cộng

Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Qld) áp đặt các giới hạn thời gian khác đối với các thủ tục tiền tố tụng mà người yêu cầu nên biết. Theo mục 9(3) của Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Qld), Thông báo về Yêu cầu Bồi thường Phần 1 phải được gửi cho (các) bị đơn trong vòng 9 tháng sau ngày xảy ra sự việc, hoặc nếu các triệu chứng chấn thương không rõ ràng ngay lập tức, thì tính từ lần xuất hiện đầu tiên của các triệu chứng chấn thương hoặc trong vòng một tháng sau khi người yêu cầu bồi thường lần đầu tham vấn ý kiến luật sư về khả năng đưa ra yêu cầu bồi thường. Các thời hạn khác áp dụng cho việc cung cấp Thông báo về Yêu cầu Bồi thường Phần 2.  

Các điều khoản tương tự nhưng cụ thể áp dụng cho các yêu cầu bồi thường phát sinh từ sự cố y khoa, với thông báo ban đầu, tách biệt với Thông báo Yêu cầu Bồi thường Phần 1, thường đến hạn sau chín tháng kể từ ngày xảy ra sự cố y khoa hoặc, nếu các triệu chứng của thương tích cá nhân phát sinh từ vụ việc không rõ ràng ngay lập tức, thì tính từ lần xuất hiện đầu tiên của các triệu chứng thương tích, hoặc trong vòng một tháng sau khi người yêu cầu bồ thường lần đầu tham vấn ý kiến luật sư về khả năng đưa ra yêu cầu bồi thường.  

Các giới hạn thời gian khác có thể áp dụng cho các yêu cầu bồi thường được điều chỉnh bởi Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Qld) và những điều trên không nên được coi là một danh sách đầy đủ.  

Kết luận

Có một số giới hạn thời gian có thể áp dụng cho yêu cầu bồi thường được đưa ra theo Đạo luật Tố tụng Thương tích Cá nhân 2002 (Qld). Hệ lụy của việc không hành động trong các giới hạn thời gian này có thể là thảm họa đối với các bên yêu cầu bồi thường. Do đó, điều quan trọng là người yêu cầu cần phải hành động nhanh chóng và nhận tư vấn pháp lý kịp thời trong trường hợp họ muốn làm như vậy.  

Like? Share it with your friends.