Ano ang Public Liability?

Sa Victoria, ang mga Public Liability Claims ay pinamamahalaan sa ilalim ng Wrong Acts 1958. 

Ang Public Liability ay isang kategorya ng kapabayaan na nakatuon sa mga pinsalang natamo sa mga sumusunod:

a) mga pampublikong lugar; o 
b) mga pribadong lugar na bukas sa publiko, tulad ng mga supermarket.

Ang pinsalang natamo ay dapat bunga ng pagkakamali (o kapabayaan) ng ibang tao.   

Karaniwan, ang Public Liability ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng nasaktan at ng taong may pananagutan sa nangyaring pinsala, na nagbibigay ng tungkulin sa taong may kasalanan na magbigay ng nararapat na pangangalaga sa taong napinsala.  Upang magtagumpay, kailangan na maipakita ng taong napinsala na ang may kasalanan ay hindi nagampanan ang kanilang tungkulin sa pangangalaga, at ang mga pinsalang natamo ay bunga ng hindi pagtupad sa nasabing tungkulin.

Paghahain ng Public Liability Claim

Upang makapaghain ng public liability claim sa Victoria, kailangang patunayan ng nagsasakdal ang mga sumusunod:

 • Natamo ng nagsasakdal ang pinsala sa isang pampubliko o bukas sa publiko na lugar sa Victoria; 
 • Ang organisasyon o ang taong nangangasiwa sa nasabing lugar ay may tungkulin na magbigay ng tamang pangangalaga sa nagsasakdal; 
 • Ang nagsasakdal ay kayang makilala ang tao o organisasyon na may kasalanan; 
 • Ang organisasyon o ang taong may pananagutan ay nagpakita ng kapabayaan at hindi nagampanan ang kanilang tungkulin sa nagsasakdal; 
 • Ang hindi pagtupad ng organisasyon o ng taong may pananagutan sa kanilang tungkulin ang nagdulot ng pinsala sa nagsasakdal; at 
 • Ang claim ay nasa loob ng time limit (tingnan ang karagdagang impormasyon sa artikulong ito tungkol sa time limits sa paghahain ng public liability claim sa Victoria) 

Ang nagsasakdal ay kailangang magbigay ng ebidensya bilang suporta sa kanilang mga pinsala at public liability claim.  Kasama na rito ang pagbibigay ng mga detalye tungkol sa insidente, tulad ng oras, petsa at address, at impormasyon ng mga saksi.  Ang mga litrato at video na ebidensiya ay kadalasang nakakatulong sa public liability claim, lalo na kung kasama rito ang mga litrato ng mga pinsalang natamo, tulad ng mga galos at pasa.  

Ang mga kategorya ng ebidensyang may kinalaman sa isang public liability claim ay kinabibilangan ng:

 • Ebidensya na nagpapakita na hindi nagampanan ng organisasyon o taong nangangasiwa sa nasabing lugar ang kanilang tungkulin sa pangangalaga upang maiwasan ang pinsala sa publiko (tulad ng hindi pagsasaayos ng mga kagamitang pangkaligtasan o hindi paglilinis ng lugar upang maiwasan ang mga panganib); 
 • Mga tala at ulat tungkol sa pangyayari (tulad ng mga incident report from at mga sulat mula at patungo sa nasasakdal); 
 • Medical documentation tungkol sa mga pinsalang natamo ng nagsasakdal; at 
 • Ebidensya ng pagkalugi sa pananalapi ng nagsasakdal dahil sa naranasang pinsala (tulad ng payslips at income tax return).

Kung magtagumpay sa pagpapatunay ng paglabag sa tungkulin sa pangangalaga ng organisasyon o tao na namamahala sa lugar, maaaring makamit ng nagsasakdal ang kabayaran sa ilalim ng public liability claim para sa:

 • Hirap at pagdurusa; 
 • Nawalang kita sa kasalukuyan at sa hinaharap; at 
 • Medikal na gastusin at patuloy na pagpapagamot.

Time Limits

Sa Victoria, nagbibigay ang Limitation of Actions Act 1958 ng tatlong taong limitasyon mula sa petsa ng aksidente upang maghain ng public liability proceeding.  Mayroong anim na taong limitasyon mula sa petsa ng pinsala para sa mga bata at taong may kapansanan upang makapaghain ng public liability proceeding.  Sa mga espesyal na sitwasyon lamang maaaring maghain ng claim ang isang nagsasakdal matapos ang takdang deadline.   

Si Emily Wright at ang aming grupo ay mga dalubhasa sa personal injury law at maaaring tumulong sa’yo sa ilalim ng ‘No Win No Fee” na paraan.  Kung nais mong magtanong tungkol sa personal injury claim, mangyaring makipag-ugnayan kay Emily Wright at sa Littles Lawyers ngayon.

Like? Share it with your friends.