Tại Victoria, Đạo luật về Sai lầm (Wrongs Act) năm 1958 (Vic) điều chỉnh các yêu cầu bồi thường trách nhiệm công cộng đối với các thiệt hại đối với thương tích cá nhân và tử vong do sơ suất hoặc do lỗi.

Theo Đạo luật về Sai lầm 1958 (Vic), nếu nguyên đơn có thể chứng minh sơ suất hoặc lỗi thay cho bị đơn, thì nguyên đơn có thể được bồi thường bằng tiền cho các loại thiệt hại sau:

 • Thiệt hại chung/ không định lượng (đau đớn và khổ sở, mất đi những tiện nghi trong cuộc sống và/hoặc mất đi niềm vui trong cuộc sống);
 • Tổn thất kinh tế trong quá khứ;
 • Tổn thất kinh tế trong tương lai;
 • Chăm sóc miễn phí (để bồi thường cho các bên thứ ba về công việc tình nguyện mà họ đã làm cho nguyên đơn vì các nhu cầu/thương tích mà nguyên đơn phải chịu do sơ suất/lỗi của bị đơn);
 • Thiệt hại đặc biệt trong quá khứ (hoàn trả các chi phí điều trị thương tích/nhu cầu của nguyên đơn do sơ suất/lỗi của bị đơn); Và
 • Thiệt hại đặc biệt trong tương lai (bồi thường cho việc điều trị thương tật/nhu cầu của nguyên đơn được dự đoán trong tương lai do sơ suất/lỗi của bị đơn).

 

Tuy nhiên, Đạo luật về Sai lầm năm 1958 (Vic) áp đặt các ngưỡng (nghĩa là các yêu cầu tối thiểu) và các giới hạn đối với mức bồi thường mà nguyên có thể nhận được trong các yêu cầu bồi thường này. Điều quan trọng cần lưu ý ngay từ đầu là, theo mục 28C(2)(a) của Đạo luật về Sai lầm năm 1958 (Vic), các ngưỡng và giới hạn thiệt hại này không áp dụng đối với các yêu cầu bồi thường mà lỗi vi phạm là lỗi cố ý, với ý định gây hại, tấn công tình dục hoặc bất kỳ hành vi quấy rối tình dục nào khác.

Ngưỡng

Ngưỡng chính mà nguyên đơn phải đáp ứng theo Đạo luật về Sai lầm 1958 (Vic) là ngưỡng ‘chấn thương đáng kể’ liên quan đến Thiệt hại Chung. Để được nhận bồi thường đối với Thiệt hại Chung, nguyên đơn phải chứng minh rằng họ đã phải chịu ‘chấn thương đáng kể’ do sơ suất/lỗi của bị đơn. Theo mục 28LB và 28LF(A) của Đạo luật về Sai lầm 1958 (Vic), để được phân loại là ‘chấn thương đáng kể’, thương tích của nguyên đơn phải đáp ứng tỷ lệ phần trăm thương tật toàn thân như sau:

 • Chấn thương cột sống – 5% trở lên;
 • Bất kỳ thương tích thể chất nào khác – hơn 5%; hoặc
 • Tổn thương tâm thần – 10% trở lên.

 

Một ngưỡng khác liên quan đến thiệt hại Chăm sóc miễn phí. Theo mục 28IA của Đạo luật về Sai lầm năm 1958 (Vic), nguyên đơn chỉ có quyền được bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ chăm sóc miễn phí nếu các dịch vụ này kéo dài ít nhất 6 giờ mỗi tuần trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng.

Các giới hạn

Đạo luật về Sai lầm năm 1958 (Vic) quy định các giới hạn sau được áp dụng cho các thiệt hại:

 • Thiệt hại chung – giới hạn ở mức theo luật định được lập vào ngày 1 tháng 7 hàng năm.
 • Tổn thất kinh tế trong quá khứ – giới hạn ở mức ba (3) lần thu nhập trung bình hàng tuần vào ngày bồi thường thiệt hại.
 • Chăm sóc miễn phí (40 giờ mỗi tuần hoặc nhiều hơn) – không được vượt quá thu nhập hàng tuần của nhân viên Victoria vào ngày bồi thường thiệt hại.
 • Chăm sóc miễn phí (dưới 40 giờ mỗi tuần) – không được vượt quá một phần bốn mươi (1/40) thu nhập trung bình hàng tuần của nhân viên Victoria vào ngày bồi thường thiệt hại.

 

Emily Wright và nhóm của chúng tôi là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu bồi thường của bạn trên cơ sở ‘Không thắng không tính phí’. Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Emily Wright và Littles Lawyers ngay hôm nay.

 

Bạn có thể tìm thấy các blog khác liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân ở Victoria do Emily Wright viết trên trang web của chúng tôi.

 

Nguồn: https://littleslawyers.com.au/victoria-public-liability-damages-thresholds-and-caps/

Like? Share it with your friends.